Inwestor
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Inwestor
Gmina Inowrocław - Inwestor

Najnowsze przetargi na działki pod zabudowę jednorodzinną więcej

Ogłoszenie o przetargach na zbycie działek oz. nr 85/23 i 85/24 położonych w miejscowości Sikorowo

 


Poniżej prezentujemy informacje na temat nieruchomości, które są własnością gminy Inowrocław i są przeznaczone do sprzedaży.

Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udzelamy pod numerem tel. 52 355 58 19 lub 52 355 58 16.  Zapytania dotyczące terenów inwestycyjnych można kierować również na adres e-mail: sekretariat@gminainowroclaw.eu.


Cieślin

Teren działki znajduje się w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w obrocie prawnym nie pozostaje wcześniej wydana decyzja Wójta Gminy Inowrocław, która ustalałaby sposób zagospodarowania i warunki zabudowy przedmiotowego terenu. W związku z powyższym, w przypadku lokalizacji inwestycji w tym rejonie Gminy Inowrocław, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).


Pławin

Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr X/66/2003 z dnia 29.05.2003r, opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 98, poz.1448 z dnia 19 września 2003r. W planie tym teren działek oznaczony jest symbolem MN/U - o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.


Jaksice

Teren działki objęty jest prawomocną decyzją Wójta Gminy Inowrocław o warunkach zabudowy (decyzja z dnia 27 stycznia 2015r. znak: RGP.1.6730.113.2014) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny rolne kl. IVa o pow.
0,7098 i grunty pod rowami (W) o pow. 0,0200 ha.


Słońsko

Są to nieruchomości niezabudowane, usytuowane w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIV/310/2014 z dnia 31 marca 2014r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. poz.1208 . W planie tym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


 

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę