Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Patronat Honorowy
Gmina Inowrocław - Patronat Honorowy

Honorowy Patronat Wójta Gminy Inowrocław to szczególnego rodzaju wyróżnienie, przyznawane przedsięwzięciom, imprezom lub wydarzeniom, który w znaczny sposób podnosi rangę przedsięwzięcia.

Zasady udzielania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Inowrocław

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 331/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 maja 2021 Honorowy Patronat Wójta Gminy Inowrocław jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 2. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami Gminy Inowrocław bądź ma istotne znaczenie dla jej promocji.
 3. Honorowy Patronat Wójta Gminy Inowrocław nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki.
 4. Przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Inowrocław nie oznacza udziału Wójta Gminy Inowrocław w wydarzeniu, jak również deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
 5. Prawo przyznania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Inowrocław przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Inowrocław.
 6. W celu ubiegania się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Inowrocław należy wypełnić formularz wniosku.
 7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat Honorowy Wójta Gminy Inowrocław należy występować każdorazowo.
 8. Organizator zobowiązany jest dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin (załączniki).
 9. Wypełniony formularz wniosku wraz załącznikami należy przesłać na adres: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Inowrocław lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminainowroclaw.eu lub przy pomocy skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.
 10. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia.
 11. Złożone wnioski kierowane są do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych, które wydają opinię.
 12. O decyzji organizator powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
 13. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Honorowy Wójta Gminy Inowrocław, zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym Patronacie.
 14. Organizator wydarzenia, które zostało objęte Patronatem Honorowym Wójta Gminy Inowrocław zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie: loga Gminy Inowrocław oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Inowrocław.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt  Gminy Inowrocław może, bez podania przyczyny odebrać przyznany uprzednio Honorowy Patronat Wójta Gminy Inowrocław. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania posługiwania się Patronatem.
   
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Wniosek  
(19 KB / .docx)
 
Na górę